نمی دونم این عکس رو دیدید یا نه ، نمی دونم الان با دیدنش چه حسی پیدا کردید نمی دونم الان پدرش کجاس یا بهتره بگم سر پدرش کجای این زمینه نمی دونم مادرش کجاست، هیچی نمی دانم حتی الان نمیدانم دست چه کسانی افتاده است این بچه ؟؟؟ و هزاران ندانستن دیگر ... چشمان ترسانش حاکی از دوری مادر دارد.... چیزی ندارم بگویم جر اینکه همیشه حرمله و حرمله ها ترس در چشمان کودکان انداخته اند..... همین