مثلا داری امر به معروف و نهی از منکر میکنی، طرف میگه به تو مربوط نیست… میدونی باید چی بهش بگی..؟؟ -اینا سوال و جوابای آماده، حفظشون کن و تمرین شون کن.

– آزادم –> بله؛ آزادی که گناه می کنی؛ اگر بنده خدا بودی گناه نمی کردی.

– به تو مربوط نیست –> به خدا که مربوط است، من دستور خدا را گفتم.

– شما چه کاره هستید –> دوست شما؛ مأمور خدا.

– مزاحم نشو –> توصیه به نیکی مزاحمت است؛ خیر خواهی مزاحمت است؟.

– برو به کار خودت برس –> در حال حاضر مهمترین کار من همین است؛ چون خدا امر کرده.

– به خودم مربوط می شود –> به خدامربوط نمیشود؟. اینجا محیط اجتماع است، به همه مربوط می شود.

– لازم نیست ما را امر به معروف کنید –> اما خدا لازم می داند.

مملکت صاحب دارد –> صاحب مملکت مرا امر کرده. یا چون حساب و کتابی هست من یادآوری می کنم.

– گناه من یک مسئله شخصی است –> گناه شخصی هم مخالفت با خداست و باید ترک شود.

– دوست دارم این کار را می کنم –> اما خدا دوست ندارد شما چنین کاری را بکنید.

– قلب آدم پاک باشد این کارها مهم نیست –> آدم گنهکار قلب پاک ندارد. گناه قلب را آلوده می کند.

– نیازی به نصیحت ندارم –> کسی که خطا می کند نیازمند نصیحت است.

– دیگران بدتر از ما هستند –> این مجوز گناه شما نیست . هر کسی باید پاسخگوی عمل خود باشد.

– تعصب نداشته باش –> چرا نسبت به پروردگارم تعصب نداشته باشم.

– ما گرفتار شده ایم –> ولی همیشه امکان بازگشت وجود دارد مهم این است که زنده ای و فرصت داری.