وبلاگ حجاب نوشت:

حجاب

حجاب،

همان چادری بود

که پشت درخانه سوخت،

ولی از سر فاطمه((س)) نیفتاد..........