و در این میان ملت ایران راه روشن را به همه نشان داد
ما ایستاده ایم