بیمرام ست کزین غم نزندفریادی
هرکه داردبه دلش حبّ امام هادی


.
منکه راه علی وفاطمه را میجویم
قدواندازه خودحرف دلم میگویم

.
دین ماآخردین است پُرازآزادیست
پشت من گرم به عباس وامامِ هادیست

.
آمدم سینه سپر کرده و بی باکُ دلیر
ای حرامی ولدحیض بیا آمده شیر

.
منکه اصلُ نصب پست تورا میدانم
خیره در چشم تو امروز رجز میخوانم

.
زکجاآمده ای زاده هفتادپدر
مادرت شهره شهر است توازیادمبر

.
چه به خود دیده ای امروز به جنگ آمده ای
نجس العین چرا جنگ پلنگ آمده ای

.
ولدسگ تو کجا و سخن از آل الله
گر حریف منُ ارباب منی بسم الله

.
شیرسگ خورده و ازنسل زنایی شاهین
کفر تو محضُ تو مرتدی و ازگمراهین

.
پیرو راه تو باشند همه بی غیرتها
خالکوبی شده عکس تو روی عورتها

.
مادرت خان کرم بوده ولی پیر شده
خواهرت بسکه زمین خورده زمینگیر شده

.
همجنسبازیُ ابلیس تورا قدیس است
به اباالفضل قسم خون تو از ابلیس است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاعر:برادر محمد قاجــار