افسران - گاو و مکاتب بشری

_ سوسیالیسم : دو گاو دارید، یکی را نگه می دارید، دیگری را به همسایه خود می دهید


_ کمونیسم : دو گاو دارید، دولت هر دو آنها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرشان شریک سازد

_ فاشیسم : دو گاو دارید، شیر را به دولت می دهید. دولت آنرا به شما می فروشد

_ کاپیتالسم : دو گاو دارید، هر دو آنها را می دوشید، شیر ها را بر زمین می ریزید تا قیمت ها همچنان بالا بماند

بقبه متن در ادامه مطلب

_ نازیسم : دو گاو دارید، دولت به سوی شما تیراندازی می کند و هر دو گاو را می گیرد

_ آنارشیسم: دو گاو دارید، گاو ها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند

_ سادیسم : دو گاو دارید، به هر دوی آن ها تیر اندازی می کنید و خودتان را در میان ظرف شیر ها می اندازید

_ آپرتاید : دو گاو دارید، شیر گاو سیاه را به سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید

_ دولت مرفه: دو گاو دارید، آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید تا به نوشند

_ بوروکراسی : دو گاو دارید، برای تهیه شناسنامه آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می کنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید

_ سازمان ملل : دو گاو دارید، فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می کند. آمریکا و انگلیس گاو ها را از شیر دادن به شما وتو می کنند. نیوزلند رای ممتنع می دهد

_ ایده آلیسم : دو گاو دارید، ازدواج می کنید. همسر شما آنها را می دوشد

_ رئالیسم :دو گاو دارید، ازدواج می کنید، اما هنوزهم خودتان آنها را می دوشید

_ رمانتیسم: دو گاو دارید، عاشق هم می شوند

_ فمینیسم : دو گاو دارید، حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید

_ پلورالیسم : دو گاو نر و ماده دارید، از هر کدام شیر بدوشید فرق نمی کند

_ لیبرالیسم :دو گاو دارید، آنها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود

_ دموکراسی : دو گاو دارید، از همسایه ها رای می گیرید که آنها را بدوشید یا نه

_ سکولاریسم : دو گاو دارید، پس نیازی به خدا نیست

_ کارگزاران: دو گاو داریم، وام میگیریم. یک دستگاه شیر دوشی می خریم

_ جناح راست : دو گاو داریم، حیف، کلی گاو داشتیم

_ جناح چپ : دو گاو داریم، اوه! چندتا گاو کم داریم

_ مشارکت : دو گاو داریم، دنبال چند گاو دیگر میگردیم

_ روشن فکری :دو گاو داریم، با خودمان می شود سه تا