صفحه هور یعنی گمنام ترین سردار نوشت : 

فرزند امام خامنه ای . آقا زاده ای که خودش آقاست

دکتر سعید جلیلی