وبلاگ یار سیصدو سیزدهم نوشت:

دارایی یک بسیجی

چفیه یه بسیجی که گم می شد...
داد میزد:
آی (حوله، لحاف، زیرانداز، روانداز، دستمال، ماسک، کلاه، کمر بند، شال، جانماز، سایه بون، جانونی...)
همه چیزمو بردن!!!!!!!

شادی ارواح طیبه شهدایی که از این دنیا جز پلاک و چفیه ای نداشتند....
و آنها را هم گذاشتند و رفتند ...
صلوات