در جهانی که شیمون پرز 

جایزه صلح نوبل

می گیرد

کودکان

تروریست هستند.

untitle.ir

صوت