ما هیچ هستیم و همه چیز خداست

ما خدای تبارک و تعالی را شکر می کنیم که با این همه مشکلاتی که برای جمهوری اسلامی پیش آوردند و پیش خواهند آورد، جز ذات مقدس او پناهی نداریم . هر چه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست و ما جز یک خدمتگزاری که باز هم توفیقش از اوست ، چیزی نیستیم . باید همه ما توجه داشته باشیم به اینکه ما خودمان چیزی نیستیم ، هرچه هست اوست . اگر عنایات او نبود ما هیچ بودیم ؛ چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیث حیثیت خودمان هیچیم . منتها ما هیچها اشتباه داریم ؛ خیال می کنیم ما هم یک چیزی هستیم و این یک حجابی است بین ما که امیدوارم خدای تبارک و تعالی این حجاب را بردارد و ما بفهمیم کی هستیم ؛ "اللهم ارنی الاشیا کماهی ". (1) "ارنی الاشیاء کما هو"، یعنی به حسب احتمال قوی اینکه آن که هستند که صرف تعلق به او هستند، او رانشان بدهد که اگر او را نشان بدهد، معرفت خدا حاصل می شود. واگر آن چیزی که ما همه در حجاب هستیم ، آن حجاب برداشته بشود، معلوم می شود که غیر از او کسی نیست و چیزی نیست و همه اشکالات در حجابی است که ما داریم ، گمان می کنیم چیزی هستیم